สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้า เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นำเข้า การนำสิ......

อ่านต่อ

สินค้าควบคุมการนำเข้า

สินค้าควบคุมการนำเข้า สินค้าห้ามนำเข้า 1.เครื่องเล่นเกม 2.ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี 3.เครื่องยนต์ ส่วนประกอบแล......

อ่านต่อ

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน (personal effects)

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน : ของใช้ส่วนตัว หมายถึง ของที่มีลักษณะที่เห็นชัดเจนว่าเป็นของที่ใช้เฉพาะตัวของบุคคลผู้นั้นโดยแท้จริง เช่......

อ่านต่อ

สินค้าต้องมีใบอนุญาตจาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

โยธาและวัสดุก่อสร้าง 1มอก. 15 เล่ม 1-2547 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 ธ.ค. 2548 2มอก. 20-2543 เหล็......

อ่านต่อ

สินค้า นำเข้าที่ตอ้งเสียสรรพสามิต

รายการ อัตราภาษี ตามมูลค่า ตามปริมาณ ตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 01.01 น้ำมันเบนซินและ......

อ่านต่อ

การนำเข้า รถ ใช้แล้ว จากต่างประเทศ

พิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคล1.การนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลชั่วคราว รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือสำราญและกีฬา หรือเรือประมงที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อม......

อ่านต่อ

การส่งออกสินค้า

พิธีการส่งออก การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยต้องผ่านพิธีการส่งออกตามกระบวนการปกติ ในความหมายของศุลกากรนั้น การส่งออกคือการเคลื่อนย้ายสินค้าโดย เรือ หร......

อ่านต่อ

สินค้าควบคุมการส่งออก

สินค้าที่มีมาตรการส่งออกวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบการส่งออก การจัดระเบียบการส่งออกสินค้าได้กำหนดไว้ในมาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำ......

อ่านต่อ

การคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 สำหรับสินค้า Re-Export

การคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 สำหรับสินค้า Re-Export เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าให้แก่ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต่อมาถูกส่งกลับออกไปยังต่างประเทศ ราย......

อ่านต่อ

สุทธินำกลับ

สุทธินำกลับ ใบสุทธินำกลับ เป็นเอกสารทางศุลกากรซึ่งออกให้เพื่อเป็นหลักฐานว่าของที่ส่งออกหรือส่งกลับออกไปนั้นจะนำกลับเข้ามาภายในระยะเวลา 1 ปีโดยจะได้......

อ่านต่อ

การส่งเสริมการลงทุน( BOI)

การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนเป็นมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการในการดึงดูดนักลงทุน จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีหน่วยงา......

อ่านต่อ

เขตประกอบการเสรี

เขตประกอบการเสรี :ศักยภาพและโอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ......

อ่านต่อ

เขตปลอดอากร

เขตปลอดอากร เขตปลอดอากรส่งเสริมการผลิตในประเทศไทยโดยกำจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยว ข้องกับการผลิตในประเทศไทย อากรของสินค้าที่ผลิตจากต่างประเ......

อ่านต่อ

คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิ แห่ง......

อ่านต่อ

การคืนอากรตามมาตรา19ทวิ

การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2482 เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากร สำหรับวัตถุดิบที่นำเ......

อ่านต่อ

การชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในประเทศ

การชดเชยค่าภาษีอากร ความหมายที่สำคัญในการชดเชยค่าภาษีอากร คำว่า “สินค้า” หมายความว่า สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรคำว่า “ผลิต&rdq......

อ่านต่อ

การรับ สินค้าที่ เข้าทางไปรษณีย์

ด่านบริการศุลกากรไปรษณีย์ ( POSTAL CUSTOMS HOUSE ) คืออะไร? ด่านบริการศุลกากรไปรษณีย์ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น" ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน " ( P......

อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ ของเข้าทางไปรษณีย์

FAQ (คำถามที่พบบ่อย) 1. คำถาม สิ่งของที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยโดยทางไปรษณีย์ ทำไมต้องเสียภาษีอากร ? คำตอบ ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ......

อ่านต่อ

ขั้นตอนการส่งออกสินค้า

ความรู้จากการฝึกอบรม เรื่อง : ขั้นตอนการส่งออก ธุรกิจการส่งออก นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ เนื่องจา......

อ่านต่อ

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก ความสำคัญของการส่งออก ธุรกิจภาคการส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการขยายต......

อ่านต่อ

Download

คู่มือติดต่อศุลกากร คู่มือ FORM D (AFTA) คู่มือคำนวณภาษีสรรพสามิต คู่มือผู้นำเข้า-ส่งออก ของ กรมการค้าต่างประเทศ คำอธิบาย การเปิด L/C คู่มือบริกา......

อ่านต่อ

การเช็คพิกัดอัตราภาษีอากรขาข้า

เช็คพิกัดอัตราภาษี อากรขาเข้าได้ ที่นี่ 1.เมื่อเราเปิด link เข้าไปยังหน้า web ของกรมศุลกากรจะเจอหน้านี้ ให้คลิก ที่ ค้นหาพิกัดอัตราอากรขาเข้า ......

อ่านต่อ

ศัพท์ shipping ที่ควรทราบ

AGENT IATA CODE รหัสตัวแทน IATA AIR WAYBILL ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ AIRPORT OF DEPARTURE สนามบินต้นทาง AIRPORT OF DESTINATION สนามบินปลายทาง AR......

อ่านต่อ

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน ต่างๆ ที่ควรทราบ

กรมศุลกากร 1164 www.customs.go.th ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 0-2512-0123 ต่อ 800-808 http://www.mocservicelink.go.th สำนักงานปลัดกระทรวง......

อ่านต่อ

เอกสารเพื่อการส่งออก

เอกสารเพื่อการส่งออก (EXPORT DOCUMENT) สำหรับการขนส่งทางทะเล เอกสารเพื่อการส่งออกการขนส่งทางทะเล วัตถุประสงค์ใหญ่ของเอกสารเพื่อการส่งออก เพียงจัด......

อ่านต่อ
view