สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ ของเข้าทางไปรษณีย์

  FAQ (คำถามที่พบบ่อย)  

 


 1.  คำถาม     สิ่งของที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยโดยทางไปรษณีย์ ทำไมต้องเสียภาษีอากร ?    

     คำตอบ     ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา 4 วรรคแรก กำหนดว่า“ของที่นำหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตรา อากรท้ายพระราชกำหนดนี้” 

 

 

 

2.   คำถาม     สิ่งของส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นของขวัญ ทำไมต้องเสียภาษีอากร ?        

 

     คำตอบ    สิ่งของที่ส่งเข้ามาโดยทางไปรษณีย์จะได้รับยกเว้นอากรจะต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4   ประเภทที่ 12 และประเภท 14 คือ  

      ประเภท 12 “ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือของที่นำเข้าทางสนามบิน   ศุลกากร ซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาท                                  ประเภท 14 “ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า”     คำชี้แจงเพิ่มเติม      ของขวัญที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประเภท 12 จึงจะได้รับยกเว้นอากร 

 

 

 

3.   คำถาม     สิ่งของส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ ซึ่งซื้อเข้ามาใช้ส่วนตัวมิได้นำมาขาย หรือเพื่อการค้า ทำไมต้องเสียภาษีอากร? 

 

      คำตอบ    สิ่งของที่ส่งเข้ามาโดยทางไปรษณีย์จะได้รับยกเว้นอากรจะต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4   ประเภทที่ 12 และประเภท 14 คือ                           ประเภท 12 “ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือของที่นำเข้าทางสนามบินศุลกากร ซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาท"                                   ประเภท 14 “ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า”     คำชี้แจงเพิ่มเติม   สิ่งของที่สั่งซื้อเข้ามาเพื่อใช้ส่วนตัว หากเข้าหลักเกณฑ์ ประเภท 12 และประเภท 14  จึงจะได้รับยกเว้นอากร

 

 

 

 4.   คำถาม     สั่งซื้อวิตามินมาใช้เองจากต่างประเทศ โดยส่งเข้ามาทางไปรษณีย์จะต้องเสียภาษีอากร หรือไม่ ?      

 

       คำตอบ    กรณีเป็นวิตามินจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้นำเข้าได้  เมื่อได้รับอนุญาตให้นำเข้าจาก อย. แล้ว จะต้องชำระค่าภาษีอากร แต่จะได้รับการยกเว้นอากร หากเข้าในหลักเกณฑ์ตาม   พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4 ประเภทที่ 12 และประเภท 14 คือ                                                  ประเภท 12 “ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือของที่นำเข้าทางสนามบิน  ศุลกากร  ซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาท                                  ประเภท 14 “ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า” .

 

 

 

5.   คำถาม    สั่งซื้อ e-cigarette ทาง Internet และส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ทำไมจึงถูกกักของไว้

     คำตอบ    e-cigarette จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า “ยาที่มีนิโคตินหรือสารประกอบของนิโคตินซึ่ง   มุ่งหมายที่จะใช้สำหรับช่วยการอดบุหรี่ จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ” ผู้รับของต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงาน    คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน ผู้ฝ่าฝืนนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2522  

 

 

 

6.   คำถาม    สั่งซื้อเครื่องสำอางมาใช้เองจำนวนไม่มาก และส่งเข้ามาทางไปรษณีย์จะต้องเสียภาษีอากร หรือไม่ ?      

 

     คำตอบ    ผู้สั่งซื้อเครื่องสำอางจะต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และต้องมีใบสำคัญการขึ้น  ทะเบียนจาก อย. ก่อนการนำเข้ามา ผู้ฝ่าฝืนจะต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ.2535   กรณีนำหรือส่งเครื่องสำอางเข้ามาที่มิใช่เพื่อการขาย เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อใช้ส่วนตัวหรือเป็นของขวัญ ให้อยู่ใน  อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ อย. ที่จะพิจารณาให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหาร  และยา ว่าด้วยการนำหรือส่งเครื่องสำอางสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขาย พ.ศ.2553  เมื่อผู้สั่งซื้อได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้จาก อย. แล้ว จะต้องชำระภาษีอากรดังนี้                1. อากรขาเข้าในอัตรา 40% ของราคา CIF (ราคาของ+ค่าขนส่ง+ค่าประกันภัย)                    2. ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ของราคา CIF + อากรขาเข้า แล้ว  

 

 

 

7.   คำถาม     เมื่อสั่งซื้อเครื่องสำอางเข้ามา และ อย.ไม่อนุญาตให้นำเข้า จึงต้องการจะขอส่งของกลับคืนไปยังผู้ขายในต่างประเทศ  ได้หรือไม่ ?      

 

      คำตอบ    เครื่องสำอางจัดเป็นของต้องกำกัด คือของที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า หากจะส่งกลับคืนออกไปก็จะต้องได้รับใบอนุญาตให้นำ  เข้าเพื่อส่งออก (Re-export) จาก อย. เช่นกัน กรมศุลกากรไม่มีอำนาจอนุญาตให้ส่งกลับคืนออกไป                   

 

 

 

8.   คำถาม     “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” (กระดาษขาว ตัวหนังสือสีเขียว) สูญหายทำอย่างไร  จึงจะมารับของได้ ?      

 

     คำตอบ    ให้ไปแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่ และนำหลักฐานใบแจ้งความพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ถนนรองเมือง โทร.02-2153693 , 02-2142174 หรือติดต่อ ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์                       โทร.02-2150967-8  เพื่อขอออกใบแทนใบแจ้งฯ ที่หายไป  

 

 

 

9.   คำถาม     “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ”พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ หรือรายการอื่นๆ ผิด จะต้องแก้ไขอย่างไร ?      

 

     คำตอบ    ให้นำใบแจ้งฯ ดังกล่าวไปติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน(ด่านศุลกากรไปรษณีย์) ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.02-2150967-8 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งติดที่หน้าหีบห่อของ หากพบว่าผิดจริงเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  

 

 

 

10. คำถาม    หากไม่สามารถมาติดต่อรับของด้วยตนเองจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนจะต้องทำอย่างไร ?      

 

     คำตอบ   กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ดำเนินการดังนี้

     1. ให้ผู้มีชื่อเป็นผู้รับ กรอกรายละเอียดด้านหลังใบแจ้งฯ และลงนามผู้มอบฉันทะ

     2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

     3. ผู้รับมอบฉันทะ กรอกรายละเอียด และลงนามในส่วนของผู้รับสิ่งของ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

     4. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

     5. นำใบแจ้งฯ ที่กรอกรายละเอียดแล้วตาม ข้อ 1 และ 3 พร้อมเอกสารข้อ 2 และ 4 ไปติดต่อรับของ 

     กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ดำเนินการดังนี้

     1. แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลนั้นฯ

     2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     3.ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล กรอกรายละเอียดด้านหลังใบแจ้งฯ และลงนาม เป็นผู้มอบฉันทะ

     4.ผู้รับมอบฉันทะ กรอกรายละเอียด และลงนามในส่วนของผู้รับสิ่งของ

     5.แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับสิ่งของ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

     6.นำใบแจ้งฯ ที่กรอกรายละเอียดแล้วตาม ข้อ 3 และ 4 พร้อมเอกสารตามข้อ 1,2 และ 5  ไปติดต่อรับของ  

 

 

 

11. คำถาม    สั่งซื้อเครื่องมือแพทย์เข้ามาทางไปรษณีย์ แต่ อย. ไม่อนุญาตให้นำเข้า จะขอส่งคืนผู้ขายในต่างประเทศได้หรือไม่ ?      

 

     คำตอบ    เครื่องมือแพทย์เป็นของที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าของ อย. ดังนั้นหากจะส่งออกไปก็จะต้องมีใบอนุญาตให้นำเข้าเพื่อส่งออก (Re-export) จาก อย. เช่นกัน 

 

 

 

12. คำถาม    ได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ระบุค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ ซึ่งเห็นว่าสูงเกินไป จึงต้องการจะ อุทธรณ์ จะต้องทำอย่างไร ?    

 

     คำตอบ  

     1. ผู้รับมีสิทธิอุทธรณ์ โดยเขียนคำร้องขออุทธรณ์ภาษีอากร (พิมพ์คำร้องได้จาก www.postalcustoms.com  หัวข้อแบบฟอร์มคำร้องขออุทธรณ์ภาษีอากร) พร้อมแจ้งเหตุผล และแนบหลักฐานการซื้อขาย เพื่อแสดงราคาซื้อขายที่แท้จริง และระบุด้วยว่าเมื่อศุลกากรพิจารณาเสร็จแล้ว จะขอติดต่อรับของที่ไปรษณีย์ปลายทาง หรือไปติดต่อรับที่ ด่านศุลกากรไปรษณีย์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ                      

     2. ทั้งนี้ผู้รับจะต้องยังไม่ชำระค่าภาษีอากร และยังรับของไม่ได้ จนกว่าการพิจารณาอุทธรณ์จะเสร็จสิ้น                      

     3.   ผู้รับยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภาษีอากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อ 

 

 

 

13. คำถาม    ผู้รับอยู่ต่างจังหวัด ได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ระบุว่าให้ไปติดต่อฝ่ายบริการศุลกากร  ไปรษณีย์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมา ต้องการให้ศุลกากรส่งของไปที่ทำการไปรษณีย์  ใกล้บ้าน จะต้องทำอย่างไร ?      

 

     คำตอบ    ผู้รับส่งคำร้องถึงฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถ เดินทางมารับของที่กรุงเทพฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดห่อของประเมินค่าภาษีอากร และส่งไปที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน  ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจของแล้วพบเป็นของต้องห้ามต้องกำกัด ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องได้ คือท่านจะต้องไปติดต่อรับของเองที่ฝ่ายบริการ  ศุลกากรไปรษณีย์ เนื่องจากจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง

 

 

ที่มา ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Tags : ไปรษณีย์ นำเข้า พิธีการ ศุลกากร ชิปปิ้ง

view