สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 สำหรับสินค้า Re-Export

การคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 สำหรับสินค้า Re-Export

เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าให้แก่ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต่อมาถูกส่งกลับออกไปยังต่างประเทศ รายละเอียดในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 สำหรับสินค้าส่งกลับของกรมศุลกากร มีดังต่อไปนี้

ความหมายของสินค้าส่งกลับ

ของส่งกลับ (RE-EXPORT) หมายถึงของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต่อมาภายหลังผู้นำของเข้าได้ส่งของนั้นกลับออกไปยังต่างประเทศ โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะแต่ประการใด หรือของที่นำเข้ามาเพื่อเป็นของใช้สิ้นเปลืองสำหรับยานพาหนะที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วจะขอคืนอากรที่ได้ชำระไปกลับคืน

ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 ดังนี้ 
มาตรา 19 ของใดที่พิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่า

เป็นของรายเดียวกันกับที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว ถ้าส่งกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ ให้คืนเงินอากรขาเข้าให้แก่ผู้นำของเข้าเก้าในสิบส่วน หรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจำนวนที่ได้เรียกเก็บไว้ โดยคำนวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ของนั้นมิได้ใช้ประโยชน์ด้วยประการใดๆ เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งของนั้นกลับออกไป และมิได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะใดๆ
 2. ของนั้นได้ส่งกลับออกไปทางท่าหรือที่สำหรับการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า
 3. ของนั้นได้ส่งกลับออกไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้า และ
 • ต้องขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับออกไป
  อธิบดีมีอำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการพิสูจน์ของ การส่งของกลับออกไป การจัดทำและยื่นเอกสารต่างๆ การคำนวณเงินอากรที่พึงคืนให้ และวิธีการอื่นๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนี้
  ประเภทของของที่ส่งกลับ

ของส่งกลับออกไปนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ของที่อยู่ในอารักขาศุลกากร

หมายถึงของที่ยังไม่ได้ปฏิบัติพิธีการชำระค่าภาษีอากรและยังมิได้ตรวจปล่อยส่งมอบไปจากอารักขาของศุลกากรแต่ประการใด ของประเภทนี้เมื่อผู้นำของเข้าหรือเจ้าของมีความประสงค์จะส่งกลับออกไป จะต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกพร้อมกัน ปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยตรวจสอบรับรองใบขนสินค้าขาเข้าชำระอากร จากส่วนพิธีการนำเข้าก่อน แล้วนำใบขนฯ ดังกล่าว (ทั้งใบขนฯ ขาเข้าและใบขนฯขาออก) ไปให้เจ้าหน้าที่ส่วนพิธีการส่งออก ตรวจสอบรับรองใบขนสินค้าขาออก แล้วจึงนำใบขนฯ ทั้งหมดไปให้เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสินค้าขาเข้า ทำการตรวจปล่อยสินค้า และจัดให้ศุลการักษ์ คุมส่งไปบรรทุกเรือหรือเพื่อบรรจุเข้าตู้สินค้า (Container) เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

 •  
  1. ของที่อยู่นอกอารักขาศุลกากร 
   หมายถึงของที่ได้ปฏิบัติพิธีการชำระค่าภาษีอากรครบถ้วนถูกต้องและได้ตรวจปล่อยส่งมอบไปพ้นจากอารักขาของศุลกากรแล้ว ต่อมาจะส่งของนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนออกไปต่างประเทศ ผู้นำของเข้าจะต้องปฏิบัติพิธีการจัดทำใบขนสินค้าขาออก แล้วนำของที่จะส่งออกไปให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการตรวจปล่อยเช่นเดียวกับสินค้าส่งออกโดยทั่วไปตามปกติ

   เงื่อนไขในการคืนอากรตามมาตรา 19 
   ของส่งกลับที่จะขอคืนอากรตามมาตรา19 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 จะต้องพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • ระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ของนั้นมิได้ใช้ประโยชน์ด้วยประการใดๆ เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งของนั้นกลับออกไป และมิได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะใด 
   • ของนั้นได้ส่งกลับออกไปทางท่า หรือที่สำหรับการส่งออก
   • ท่าหรือที่สำหรับการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าข้างต้นนี้ ปัจจุบันนี้มีกฎกระทรวงกำหนดท่าและสนามบินศุลกากร ซึ่งนำของเข้าได้ทุกประเภทและส่งของออกได้ทุกประเภทรวมทั้งของที่ขอคืนอากรขาเข้าและของที่มีทัณฑ์บนเพิ่มเติมขึ้นใหม่มีดังนี้ กรุงเทพฯ กันตัง ภูเก็ต ระนอง ปาดังเบซาร์ สะเดา เบตง สุไหง-โกลค หนองคาย มุกดาหาร นครพนม พิบูลมังสาหาร ปัตตานี คลองใหญ่ อรัญประเทศ นราธิวาส ตากใบ และท่าแฉลบ ฯลฯ ทั้งนี้รวมทั้งสนามบินศุลกากรต่าง ๆ อีก 6 แห่งด้วย คือ สนามบินศุลกากรดอนเมือง ปากเกร็ด อุดรธานี หาดใหญ่ ภูเก็ต และเชียงใหม่
   • ของนั้นได้ส่งกลับออกไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้า
   • ต้องขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป
   • อธิบดีกรมศุลกากรมี อำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการพิสูจน์ของ การส่งของกลับออกไป การจัดทำและยื่นเอกสารต่าง ๆ การคำนวณเงินอากรที่พึงคืนให้ และวิธีการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงิน
    ของที่นำเข้ามาทางอากาศยานและมีลักษณะเป็นสินค้า
    ของเข้ามาทางอากาศยานและมีลักษณะเป็นสินค้า โดยของนั้นผู้โดยสารนำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน หรือไม่ได้นำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนแต่มาในระวางบรรทุก (Unaccompanied Baggage) แล้วจะส่งของนั้นกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศ โดยที่ของยังอยู่ในอารักขาของศุลกากรและจะส่งกลับออกไปทางท่าเดียวกันกับที่นำเข้ามา โดยผู้นำของเข้าขอปฏิบัติพิธีการนำเข้าและส่งออกพร้อมกัน จะต้องให้ผู้นำของเข้าชำระอากรขาเข้าให้ครบถ้วนเสียก่อนจะใช้วิธีชำระ1 ใน 10 ส่วน หรือไม่เกิน 1,000 บาทไม่ได้ เมื่อส่งของนั้นกลับออกไปแล้ว ผู้นำของเข้าจึงขอคืนอากรขาเข้า ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มผู้นำของเข้าดังกล่าวได้รับยกเว้น ตามมาตรา 81 (2) ง. แห่งประมวลรัษฎากรจึงไม่ต้องจัดเก็บ เว้นแต่ กรณีนำเข้ามาทางอากาศยานทางสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพที่เป็นของผู้โดยสารชาวต่างประเทศนำเข้ามา ให้ผู้นำเข้าชำระอากร 1 ใน 10 ส่วน หรือไม่เกิน 1,000 บาทได้ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 

สรุปขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับสินค้า Re-Export

C. กรณีของอยู่ในอารักขาของศุลกากร

 •  
  •  
   • ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกและปฏิบัติพิธีการไปพร้อมๆ กัน
   • ชำระค่าอากรขาเข้า 1 ใน 10 แต่ไม่เกิน 1000 บาท
   • ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าแล้วนำสินค้าไปขึ้นเรือหรือบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออก

D. กรณีของอยู่นอกอารักขาของศุลกากร

 •  
  •  
   • ยื่นใบขนสินค้าขาออกตามปกติโดยสำแดงว่าเป็นใบขน Re-Export และระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าที่ได้นำของเข้ามาในราชอาณาจักร
   • เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำเรื่องยืมใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อแนบไปกับใบขนสินค้าขาออก 
   • ผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า
   • ยื่นเรื่องขอคืนอากรที่ฝ่ายคืนอากรทั่วไป

 


Tags : re-export shipping 19 ทวิ ชิปปิ้ง ศุลกากร

view