สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เขตประกอบการเสรี

เขตประกอบการเสรี : ศักยภาพและโอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งโดยพระราช บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 นับเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ กนอ. ดำเนินบทบาทและภารกิจภายใต้กฎหมายจัดตั้งดังกล่าว เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์แบบ ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งระบบบริหารจัดการครบวงจรและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิตที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวเป็นกลไกในการเพิ่มพูนศักยภาพ และสมรรถนะในการดำเนินธุรกิจของนักลงทุน และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีว่าด้วย ความตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการของกฎหมายดังกล่าว และตราเป็นพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

 

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. กนอ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

1.จำแนกนิคมอุตสาหกรรมออกเป็น 2 เขต คือ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป และ เขตประกอบการเสรี ซึ่งกำหนดขึ้นแทนที่ เขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยไม่กำหนดเงื่อนไขการส่งออกในเขตประกอบการเสรี เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีว่าด้วย ความตกลงขององค์การการค้าโลก 
2.กำหนดให้สามารถประกอบกิจการบริการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและผู้ประกอบกิจการบริการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้
3.ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรเพิ่มเติม 
4.ปรับปรุงขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประกอบการต่าง ๆ ในเขตประกอบการเสรี
5.ปรับปรุงขั้นตอนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และการจัดสรรที่ดินให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ศักยภาพและโอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ศักยภาพในการประกอบกิจการของนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี จะเพิ่มพูนขึ้นด้วยสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมเป็นยุทธฐานการผลิตและการบริการที่สมบูรณ์แบบ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

 

การลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone)

ผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปจะได้รับโอกาสและทางเลือกตลอดจนสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. การประกอบกิจการบริการต่างๆ จะสามารถดำเนินการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปได้
กนอ. ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป โดยให้มีการบริการที่ครบวงจร และจำเป็นต่อการประกอบอุตสาหกรรม อาทิเช่น การบริการด้านขนส่ง คลังสินค้าศูนย์ฝึกอบรม สถานพยาบาล ฯลฯ โดยผู้ประกอบการจะสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปได้
2. สิทธิประโยชน์ทั่วไป (Non Tax) สำหรับผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
• สิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม • สิทธิในการนำช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาทำงานและนำคู่สมรส และบุคคลในอุปการะเข้ามา และอยู่ในประเทศ • สิทธิในการส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ

 

การลงทุนในเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)

ภายใต้กฎหมาย กนอ. ฉบับล่าสุด นักลงทุนในเขตประกอบการเสรีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
1. สิทธิประโยชน์
• ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี จะได้รับสิทธิประโยชน์โดยไม่กำหนดเงื่อนไขการส่งออกสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร และได้รับความสะดวกมากขึ้นในการนำของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี
• ของที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรเพิ่มขึ้น 
• ลดภาระภาษี สำหรับการนำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้หรือจำหน่ายในประเทศโดยที่หากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนผสมหรือส่วนประกอบของวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ ซึ่งเดิมไม่มีสิทธิ์ได้คืนหรือยกเว้นอากร ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำราคาวัตถุดิบนั้น ๆ มาคิดค่าภาษีอากร
• ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. กนอ. เช่นเดิมด้วย ดังนี้ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีนำเข้า ส่งออก§ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ ส่วนประกอบ วัตถุดิบ ของที่นำเข้ามาผลิต และสินค้า
สิทธิประโยชน์ทั่วไป ประกอบด้วย§ สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดิน การนำช่างเทคนิค ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน การนำครอบครัวและผู้อยู่ในอุปการะเข้ามาอยู่ในประเทศ และการโอนเงินตราต่างประเทศกลับประเทศได้ 

2. ความสะดวกในการประกอบการ
• อำนวยความสะดวกในการนำสินค้าและวัตถุดิบเข้ามาในประเทศและเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องระบุความเป็นเจ้าของ
• อำนวยความสะดวก ในการดำเนินการส่งออกสินค้าจากเขตประกอบการเสรีไปต่างประเทศ ด้วยการกำหนดให้การนำของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยมิต้องขอหรือมีใบอนุญาตนำเข้าและการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมายอื่น ตลอดจนการประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกฎหมายศุลกากร

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

พ.ร.บ. กนอ. ฉบับล่าสุด ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ดังนี้ 
• จัดตั้งเขตประกอบการเสรีได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยออกเป็นประกาศคณะกรรมการ กนอ. แทนการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
• ปรับปรุงขั้นตอนการจัดสรรที่ดินให้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น อนุมัติโดยผู้ว่าการ กนอ.ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กนอ. กำหนด

ศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลก

การแก้ไขกฎหมายของ กนอ. ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลก ดังนี้ o ประเทศไทยได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามพันธกรณีว่าด้วยความตกลง WTO ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุน o ผู้ประกอบการจะไม่มีปัญหาการถูกตอบโต้จากการอุดหนุนเพื่อการส่งออกจากประเทศสมาชิก WTO ที่ผู้ประกอบการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศดังกล่าว o เกิดการขยายตัวทางการค้าตามแนวทางการค้าเสรีที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น o สร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการมากขึ้น o ได้รับสิทธิประโยชน์จากประเทศ WTO ซึ่งมีจำนวน 150 ประเทศ เช่นสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เป็นต้น o ผู้ประกอบการจะทำธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น กล่าวคือสามารถเลือกตลาดการค้าได้ตามสภาวะการแข่งขัน โดยจะเลือกขายสินค้าภายในประเทศ หรือส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศก็ได้ ซึ่งทำให้สามารถขยายตลาดการค้าไปยังตลาดโลกได้มากขึ้น

 

 

Tags : เขตประกอบการเสรี ศุลกากร ชิปปิ้ง นำเข้า

view