สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เขตปลอดอากร

เขตปลอดอากร

 

เขตปลอดอากรส่งเสริมการผลิตในประเทศไทยโดยกำจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยว ข้องกับการผลิตในประเทศไทย อากรของสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทยคิดจากสินค้าที่ทำ สำเร็จแล้ว ไม่ได้คิดจากชิ้นส่วน วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบของสินค้านั้น ผู้ผลิตในประเทศพบว่าตนเสียเปรียบคู่แข่งต่างประเทศเมื่อต้องจ่ายอัตราอากร ของชิ้นส่วน วัตถุดิบและส่วนประกอบของสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อผลิตสินค้าในอัตราที่สูงก ว่า เขตปลอดอากรกำจัดอุปสรรคนี้โดยกำหนดว่าสินค้าที่ผลิตจากเขตปลอดอากรเป็น เสมือนสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ในด้านภาษีอากร ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ประโยชน์เนื่องจากผู้ผลิตได้ใช้แรงงาน บริการ และวัตถุดิบของไทยด้วย

คำนิยาม 
เขตปลอดอากร หมายถึงเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมาย บัญญัติ

สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร

สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรที่มีต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีมากมาย ประโยชน์หลักๆที่บริษัทส่วนใหญ่ได้รับจากเขตปลอดอากรมีดังต่อไปนี้
 

(1)   ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในเขตปลอดอากรในกรณี ดังต่อไปนี้
1.1 ของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ  ตามที่อธิบดีอนุมัติ
1.2 ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตปลอดอากร  สำหรับใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
1.3   ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น
(2)     ยกเว้นอากรขาออก สำหรับของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากร เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
(3)     ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร
(4)    ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอด อากรเฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร
(5)     ยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับการนำเข้าและการผลิตของที่กระทำในเขตปลอดอากร
(6)    ยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ สำหรับการนำเข้าและการผลิตที่กระทำในเขตปลอดอากร
(7)    การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือการนำวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปใน เขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบบรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบ คุมมาตรฐานหรือคุณภาพการประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น
(8)    ของใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร หากนำของนั้นเข้าไปในเขตปลอด อากรให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรโดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกไปนอกราช อาณาจักรในเวลาที่นำของเช่นว่านั้นเข้าไปในเขต ปลอดอากร
(9)    การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราชอาณาจักร หรือเพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือ กฎหมายอื่น  ให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำเข้าสำเร็จในเวลาที่นำของเช่น ว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร
(10)    การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอก เหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราช อาณาจักรดังกล่าวในข้อ (9) เว้นแต่จะเป็นการกำจัดหรือทำลายเศษวัสดุ ของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้หรือของที่ไม่ได้ใช้  ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอากรโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี
(11)       ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากรเพื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักร ให้คำนวณค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากรแต่ในกรณี ที่ได้นำของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยของที่นำเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นอากร  ไม่ต้องนำราคาของดังกล่าวมาคำนวณค่าภาษี

 

การจัดตั้งเขตปลอดอากร
เมื่อมีความต้องการจัดตั้งเขตปลอดอากรที่มี ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินการ การกำหนดกฎเกณฑ์ และพิธีการในการจัดตั้งเขตปลอดอากรเป็นสิ่งจำเป็นดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
(1)   เป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือบริษัท จำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประสงค์ที่จะขอจัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร  และฉะเชิงเทรา  จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ในเขตพื้นที่อื่นจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรือมีทุนจด ทะเบียนชำระแล้วในจำนวนที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทของกิจการและเป็น กิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง
(2)    เป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง
(3)    เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีสิทธิบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง   
(4)   ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร   ย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
(1)    คำขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
(2)  รายละเอียดโครงการเขตปลอดอากร
• แผนงานโครงการ จุดประสงค์ ประเภทของธุรกิจ เป็นต้น
• แผนการจัดการ แผนการเงิน แหล่งเงินทุน แผนการตลาด แผนการดูแลรักษา
• แผนงานในอนาคต (ถ้ามี)
(3)    สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(4)    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคำขอ
(5)    สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(6)    งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง  3  ปี
(7)   สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้มีสิทธิในการบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอจัด ตั้ง
(8)    แผนที่โดยสังเขป แบบแปลนแผนผังของสถานที่ที่ขอจัดตั้ง และสิ่งปลูกสร้างขนาดไม่ต่ำกว่า  40 x 60 ซ.ม. 
(9)   หนังสือรับรองการก่อสร้าง และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่จำเป็น  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนพร้อม ที่จะเปิดดำเนินการ
(10)    กรณีที่ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมให้ยื่น   
-   สำเนาหนังสืออนุญาตให้เป็นเขตประกอบอุตสาหกรรมหรือให้เป็นเขตอุตสาหกรรมประเภทอาคารโรงงานเอกเทศจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
-  สำเนาหนังสืออนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ใช้พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป หรือ
- สำเนาหนังสือส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการ เขตอุตสาหกรรม หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ
-    สำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองสำหรับอุตสาหกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การขอเป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร
ผู้ประกอบการดำเนินการในเขตปลอด อากรภายในข้อตกลงที่มีไว้กับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร กรมศุลกากรจะพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ประกอบเพื่อการออกใบอนุญาตให้กับผู้ ประกอบการในเขตปลอดอากร

คุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
(1)   เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีฐานะการเงินมั่นคง เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอประกอบกิจการ ในเขตปลอดอากร กรณีที่ไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันพร้อมคำร้องขอประกอบกิจการ ซึ่งอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายจะพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ตามความจำเป็น และเหมาะสม
(2)    ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร
(3)  ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรหรือกิจการอื่นใดที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย เห็นว่าเป็นประโยชน์ก่อการเศรษฐกิจของประเทศ
(4) ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร   ย้อนหลัง  3  ปี นับแต่วันยื่นคำขอ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
(1)    คำขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ
(2)    สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(3)    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคำขอ
(4)          สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(5)    หนังสือยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากร    
(6)    สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ขอประกอบกิจการ
(7)    รายละเอียดการขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร เช่น วัตถุประสงค์ ประเภทของกิจการ แผนงานและกระบวนการผลิต แหล่งเงินทุน เป็นต้น
(8)    งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง  3  ปี หรือผลการดำเนินงานอย่างอื่น
(9)    แบบแปลนแผนผังสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากร

ความรับผิดชอบของผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร และผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร

ทั้งผู้จัดตั้งและผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร รวมถึงกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีเพิ่มใน อนาคตด้วย

ในกรณีที่ผู้จัดตั้งและผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆจนทำให้เกิดความเสียหาย กรมศุลกากรมีอำนาจในการยกเลิกใบอนุญาต หรือดำเนินการใดๆที่เหมาะสมในการแก้ไขความเสียหายเหล่านั้น การยกเลิกดังกล่าวนี้จะมีผลภายใน 15 วันนับจากวันที่ออกเอกสารแจ้งการยกเลิกนั้น

 

ืที่มา กรมศุลกากร

Tags : เขตปลอกอากร ศุลกากร ชิปปิ้ง นำเข้า

view