สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิ แห่งกฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยงดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมเหมือนและที่นำเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสมหรือประกอบ เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คลังสินค้าทัณฑ์บนที่กรมศุลกากรประกาศกำหนดให้มีการจัดตั้งเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรมี 7 ประเภท ดังนี้


1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

2. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

3. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

4. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)

5. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)

6. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ

7. เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร

 คำร้องขอยกเว้นอากร

คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 1/2547

ประมวลฯเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

ประมวลฯเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

ประมวลฯเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ

ประมวลฯเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ

 

เปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมการส่งออกโดยคลังสินค้าทัณฑ์บน

 

หัวข้อ

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป  

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

สิทธิประโยชน์

ยก เว้นอากรเครื่องจักร และวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิต ผสมประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส่งวัตถุดิบกลับออกไป ในสภาพเดิมที่นำเข้า

ยกเว้นอากรแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อการเก็บรักษา การบรรจุ หรือแบ่งบรรจุ การกระจายสินค้า หรือเพื่อกิจการอื่น ๆ ที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร อันจะเป็นการสนับสนุนการผลิต การประกอบอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยกเว้นอากรแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือของที่นำเข้ามาโดย ได้รับสิทธิในการขอคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่น หรือของในประเทศ ซึ่งไม่มีค่าอากร ที่นำเข้ามาเก็บ เพื่อจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ และ/หรือจำหน่ายใน คสท.

ยกเว้นอากรสำหรับของ ที่นำเข้ามาแสดง และขายของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากร โดยปฏิบัติตามระเบียบ ที่อธิบดีกำหนด

อำนาจการอนุมัติจัดตั้งของ อธิบดีกรมศุลกากร

มาตรา 8 ทวิ (2) แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469

มาตรา 8 ทวิ (1) แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469

ระยะเวลาในการเก็บของ ในคลังสินค้าทัณฑ์บน

 

2ปีนับแต่วันนำของเข้ามาในราชอาณาจักร

 

 

2ปีนับแต่วันนำของเข้ามาในราชอาณาจักร

 

1. กรณีของนำเข้า -เท่าที่กำหนดเวลา ที่จัดแสดงเท่านั้น โดยต้องนำของดังกล่าว ออกจากคลังฯ ภายใน60 วัน นับแต่สิ้นสุดการแสดง
2. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเงื่อนไขในการได้รับการยกเว้นอากร 1 ปี นับแต่วันนำเข้าคลังฯ

2ปี นับแต่วันนำของเข้ามา ในราชอาณาจักร 

ที่มา กรมศุลกากร

Tags : คลัุงสินค้า ทัณฑ์บน ศุลกากร ชิปปิ้ง ผ่านพิธีการ

view