สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินค้า นำเข้าที่ตอ้งเสียสรรพสามิต

รายการ 

อัตราภาษี

ตามมูลค่า

ตามปริมาณ

ตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

01.01

น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน

 

(1)

น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว

 

(2)

น้ำมันเบนซินนอกจาก (1)

 

(3)

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่จำหน่ายให้กับผู้ได้รับเอกสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

 

(4)

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีเอทานอลผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

01.02

แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน

01.03

น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน

01.04

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น

 

(1)

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของอากาศยาน

 

(2)

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของอากาศยานในประเทศตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

 

(3)

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

01.05

น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน

 

(1)

น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก 
 
 
 
 
 

 

(2)

น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก 
 
 
 
 
 

 

(3)

น้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

 

(4)

น้ำมันดีเซลที่เติมในเขตต่อเนื่องในเรือที่จดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. เรือไทยฯ และเหลืออยู่ในถังในขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

 

(5)

น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด 
 
 
 
 

01.06

ก๊าซธรรมชาติเหลว (N.G.L.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน

 

(1)

ก๊าซธรรมชาติเหลว (N.G.L.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน

 

(2)

ก๊าซธรรมชาติเหลว (N.G.L.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่นำไปเข้าขบวนกลั่นในโรงกลั่น

01.07

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (L.P.G.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน

 

(1)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (L.P.G.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกัน

 

(2)

ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน

 

(3)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (L.P.G.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

01.08

ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน

 

(1)

ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทนเหลวไอโซมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน

 

(2)

ก๊าซอีเทนเหลว

01.09

เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว
บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน

 

(1)

เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของ บิวทิลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน

 

(2)

เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95

 

(3)

โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซมอร์ของบิวทิลีนสภาพเหลว 
บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์
เกินร้อยละ 90

01.10

ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน

 

(1)

ก๊าซอีเทน

 

(2)

ก๊าซโพรเพน

 

(3)

ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน

01.11

เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน

01.90

1.

น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน

 

2.

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง

 

 

(1)

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง

 

 

(2)

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

 

3.

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนด

 

 

(1)

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนด

 

 

(2)

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเฉพาะที่มีคุณสมบัติตามอธิบดีกำหนดที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

01.01-01.11 และ 01.90

(1)

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

 

 

(2)

น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันฯ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

ตอนที่ 2 เครื่องดื่ม

02.01

น้ำแร่เทียมน้ำโซดาและน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส

02.02

น้ำแร่และน้ำอัดลมที่เติมน้ำตาลหรือสารทีทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ตามประเภทที่ 02.03

02.03

น้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่ได้เติมสุราไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม

 

- ที่มีส่วนผสมตามที่กรมกำหนด (กรมฯ ยังไม่ได้กำหนด)

 

- ที่มีส่วนผสมตามที่กรมกำหนด

ตอนที่ 3 เครื่องไฟฟ้า

03.01

เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้ควบคุมความชื้นด้วยหรือไม่ก็ตาม ที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง
(1) ชนิดที่ใช้กับรถยนต์ 
(2) อื่นๆ นอกจาก (1)

03.02

โคมไฟฟ้าและโคมระย้า

 

- โคมระย้าที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัล
  อื่นๆ

ตอนที่ 4 แก้วและเครื่องแก้ว

04.01

แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ

 

(1)

ชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงาน ใช้ตกแต่งภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน

 

(2)

ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียมและแก้วทีทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน

 

(3)

สินค้าตาม (1) หรือ (2) ที่นำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินคค้าหรือสิ่งของอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

ตอนที่ 5 รถยนต์

05.01

รถยนต์นั่ง

 

(1)

รถยนต์นั่ง

 

(1.1)

ความจุไม่เกิน 2,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

 

(1.2)

ความจุเกิน 2,000 CC แต่ไม่เกิน 2,500 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

 

(1.3)

ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

 

(1.4)

ความจุเกิน 3,000 CC หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า

 

(2)

รถยนต์กึ่งบรรทุก (PPV) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ รมต. กำหนด

 

- ความจุไม่เกิน 3,250 CC

 

- ความจุเกิน 3,250 CC

 

(3)

รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ รมต. กำหนด

 

- ความจุไม่เกิน 3,250 CC

 

- ความจุเกิน 3,250 CC

 

(4)

รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่ รมต. กำหนดที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้าหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ

 

(4.1)

ผลิตและดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ รมต. กำหนด

 

- ความจุไม่เกิน 3,250 CC

 

- ความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 CC

 

(4.2)

ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลง ม.144 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ

05.02

รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

 

(1)

ความจุไม่เกิน 2,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

 

(2)

ความจุเกิน 2,000 CC แต่ไม่เกิน 2,500 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

 

(3)

ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า

 

(4)

ความจุเกิน 3,000 CC หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า

05.01 และ 05.02 รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

 

(1)

ใช้เป็นรถพยาบาล ส่วนราชการ โรงพยาบาล องค์การสาธารณกุศล ตามหลักเกณฑ์ รมต. กำหนด

 

(2)

รถยนต์ประเภทประหยัดพลังงาน

 

(2.1)

แบบผสมใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้า

 

- ความจุไม่เกิน 3,000 CC

 

- ความจุเกิน 3,000 CC

 

(2.2)

แบบพลังงานไฟฟ้า

 

(2.3)

แบบเซลล์เชื้อเพลิง

 

(3)

ใช้เชื้อเพลิงทดแทน ความจุไม่เกิน 3,000 CC ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่ รมต. กำหนด

 

(3.1)

ใช้เอทานอลผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้ โดยใช้เชื้อเพลิงดังกล่าวต้องมีจำหน่ายเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

 

 
(3.2)

 
ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้

 

(4)

รถยนต์นั่งสามล้อ และรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 CC

 

(4.1)

รถยนต์นั่งสามล้อ

 

(4.2)

รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานต์ ขนาดไม่เกิน 250 CC

05.90

รถยนต์กระบะรวมน้ำหนังไม่เกิน 4,000 ก.ก

 

(1)

ความจุไม่เกิน 3,250 CC ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่ รมต. ประกาศกำหนด

 

(2)

ซึ่งมีคุณลักษณะนอกจาก (1)

 

(3)

ความจุเกิน 3,250 CC

ตอนที่ 6 เรือยอชต์และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ

ตอนที่ 7 ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

07.01

(1)

น้ำหอมและหัวน้ำหอม

 

(2)

น้ำมันหอม

 

(3)

น้ำหอม และหัวน้ำหอมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ

1.

พรมหรือสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์

2.

รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

 

รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

3.

หินอ่อนและหินแกรนิต

4.

แบตเตอรี่

 

- แบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบจากที่ได้เสียภาษีแล้ว

5.

สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

ตอนที่ 9 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

09.01

ไนท์คลับ และดิสโกเทค

09.02

สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด

 

-

รายรับการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ในสถานศึกษา, ในวัด, ในที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, ในโรงพยาบาล, สถานพยาบาล, ในสถานเสริมความงามเพื่อสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

ตอนที่ 10 กิจการเสี่ยงโชค

10.01

สนามแข่งม้า

10.02

การออกสลากกินแบ่ง|ยกเว้นภาษี

ตอนที่ 11 กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

11.01

สนามกอล์ฟ

ตอนที่ 12 กิจที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ

12.01

- โทรศัพท์พื้นฐาน

 

- โทรศัพท์มือถือ

สุรา

1.

สุราแช่

 

1.1

เบียร์

 

1.2

ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น

 

1.3

สุราแช่พื้นเมืองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด

 

1.4

ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1.1,1.2 และ 1.3

2.

สุรากลั่น

 

2.1

สุราขาว

 

2.2

สุราผสม

 

2.3

สุราปรุงพิเศษ

 

2.4

สุราพิเศษ

 

(1)

บรั่นดี

 

(2)

วิสกี้

 

(3)

ประเภทอื่นนอกจาก (1) และ (2)

3.

สุราสามทับ

 

(1)

นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมหรือนำไปแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

 

(2)

ที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

 

(3)

อื่นๆ นอกจาก (1) และ (2)

 

(4)

ที่นำไปผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

ยาเส้นหรือยาสูบ

1. ยาเส้น

2. ยาสูบ

 

- ซิกาแรต

 

- ซิการ์

 

- บุหรี่อื่นๆ

 

- ยาเส้นปรุง

 

- ยาเคี้ยว

ไพ่

 

1. ไพ่ป๊อก

 

2. ไพ่อื่นๆ

*หมายเหตุ ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บทุกสินค้าเป็นอัตราตามเพดาน

 

 

(42)0

(42)0

(42)

(42)0

(42)36

(34)0

 

(34)23

(34)1

(34)

 

(34)0 
 
 
 
 
 

(34)0 
 
 
 
 
 

(34)

(34)

(34)0 
 
 
 
 
 

 

(42)36

(42)

 

(34)0

(34)23

(34)
 
 

 

(34)

(34)23

 

(34)23

(34)

(34)
 
 

 

(34)23

(34)23

(34)

(34)

(42)5

 

(42)12

(42)1
 
 

 

(42)30

(42)

 
 
 

 
 
 

 

(25)25

(20)20
 
 

(20)20

(20)4

(20)

 
 
 


30

30

(15) ยกเว้นภาษี

(15)15

 

 

(30)15

(30)15

(30) ยกเว้นภาษี

 

 

 

(50)30

(50)35

(50)40

(50)50

 

(50)20

(50)50

 

(50)12

(50)50

 

 

(50)3

(50)50

(50)อัตราภาษี
ตาม(1)

 

(50)30

(50)35

(50)40

(50)50

 

(50)ยกเว้นภาษี

 

 

(50)10

(50)50

(50)10

(50)10

 

(50)20
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 52 เป็นต้นไป)

(50)20

 

(50)5

(50)5

 

(50)3

(50)18

(50)50

(50) ยกเว้นภาษี

 

(20)15

ยกเว้นภาษี

ยกเว้นภาษี

 

(30)20

(30)5

(30)3

(30) ยกเว้นภาษี

(30)10

(30)5

(30)30

 

(20)10

(20)10

ยกเว้นภาษี
 
 

 

(20)20

(20) ยกเว้นภาษี

 

(20)10

 

(50)2

(50)10

 

(60)

55

60

25

25

(50)

25

50

50

 

40

50

50

(50)

2

0.1

10

 

(80)

0.1

 

79

10

0.1

10

0.1

(100 ใบ)

 

 

 

 

(5) 3.685 บ/ล

(5) 4.685 บ/ล

(5) ยกเว้นภาษี

(5) 3.3165 บ/ล

(5) 3.35 บ/ล

(4) 3.055 บ/ล

 

(4) 3 บ/ล

(4) 0.20 บ/ล 

(4) ยกเว้นภาษี 

 

(4) 
 
1.905 บ/ล 
(1 ธ.ค.-31 มี.ค.49)
2.405 บ/ล
1 เม.ย. 49 เป็นต้นไป

(4) 
 
1.805 บ/ล 
(1 ธ.ค.-31 มี.ค.49)
2.305 บ/ล
1 เม.ย. 49 เป็นต้นไป

(4) ยกเว้นภาษี

(4) ยกเว้นภาษี 

(4)
 
1.7148 บ/ล
(1 ธ.ค.-31 มี.ค.49)
2.1898 บ/ล
1 เม.ย. 49 เป็นต้นไป

 

(5) 3.15 บ/ล

(5) ยกเว้นภาษี

 

(9) 2.17 บ/กก.

(9) 2.17 บ/กก.

(9) ยกเว้นภาษี
 
 

 

(13) ยกเว้นภาษี

(13)2.17 บ/กก.

 

(9)2.17 บ/กก.

(9) ยกเว้นภาษี

(9) ยกเว้นภาษี
 
 

 

(13)2.17 บ/กก.

(13)2.17 บ/กก.

(13) ยกเว้นภาษี

(9) ยกเว้นภาษี

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

ยกเว้นภาษี

ยกเว้นภาษี
 
 

ยกเว้นภาษี
 
 

 

(0.77)0.77

(0.45)0.37
 
 

(0.45)0.37

(0.45)0.11

(0.45) ยกเว้นภาษี

 


 
 
 15

ยกเว้นภาษี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(100บาท/ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์)

100บาท/ลิตรแห่งฯ

100บาท/ลิตรแห่งฯ

70บาท/ลิตรแห่งฯ

70บาท/ลิตรแห่งฯ

(400บาท/ลิตรแห่งฯ)

70บาท/ลิตรแห่งฯ

240บาท/ลิตรแห่งฯ

400บาท/ลิตรแห่งฯ

 

400บาท/ลิตรแห่งฯ

400บาท/ลิตรแห่งฯ

400บาท/ลิตรแห่งฯ

(400บาท/ลิตรแห่งฯ

1 บาท/ลิตร

0.05 บาท/ลิตร

6.0 บาท/ลิตรแห่งฯ

งดเว้นภาษี

(0.60 บาท/กรัม)

0.01 บาท/สิบกรัม

 

 

0.50 บาท/กรัม

0.02 บาท/ห้ากรัม

0.50 บาท/กรัม

0.09 บาท/กรัม

(30 บาท)

100 ใบ/30 บาท

100 ใบ/2 บาท

ภาษีที่ต้องเสียเพิ่ม นอกจากภาษ๊สรรพสามิต

1. ภาษีมหาดไทย คิดที่อัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต เพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทย

2. เงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คิด 2% จากอัตราภาษี ของ สุรา และ ยาสูบ

ที่มา : กรมสรรพสามิต

Tags : สรรพามิต เสียภาษี อัตรา

view