สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน (personal effects)

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน 

 

: ของใช้ส่วนตัว  หมายถึง  ของที่มีลักษณะที่เห็นชัดเจนว่าเป็นของที่ใช้เฉพาะตัวของบุคคลผู้นั้นโดยแท้จริง  เช่น  เสื้อผ้า  รองเท้า  หนังสือ  เป็นต้น  หากเจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน  สำหรับใช้เอง  หรือใช้ในวิชาชีพ  และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ จะได้รับการยกเว้นอากร  เว้นแต่  รถยนต์  อาวุธปืนและกระสุนปืน  และเสบียง

              

:  ของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้รับยกเว้น

 

- กรณีนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในราชอาณาจักรจะไม่ได้รับยกเว้นอากรและจะนำเข้า

   มาได้ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าของกรมปศุสัตว์ก่อนวันนำเข้ามาใน  ราชอาณาจักรเท่านั้น

- อาหาร  หากประสงค์จะนำเข้ามาต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข

- อาวุธปืน  ต้องมีใบอนุญาตให้นำเข้าจาก  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

- รถยนต์  ต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์  และจากกรมโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม

               

: ของใช้ในบ้านเรือน  หมายถึง  ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวและต้องมีกรรมสิทธิ์อยู่ก่อนการย้ายภูมิลำเนา  เช่น  โทรทัศน์  ตู้เย็น  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องประดับบ้าน  เป็นต้น  ซึ่งได้ผ่านการใช้งานมาแล้ว  จะได้รับยกเว้นอากรเพียงอย่างละ 1 หน่วย  เว้นแต่การย้ายภูมิลำเนาทั้งครอบครัว ให้ได้รับยกเว้นอากรได้อย่างละ 2 เครื่อง และเครื่องที่ยกเว้นค่าอากรให้นั้นต้องเป็นเครื่องที่มีค่าอากรต่ำสุด สำหรับส่วนที่นำเข้ามาเกินกว่าที่กำหนดไว้จะต้องเสียอากรตามปกติ  โดยคำนวณจากหน่วยที่มีค่าอากรสูงสุดหรือราคาสูงสุดตามลำดับ ทั้งนี้  ของดังกล่าวจะต้องนำเข้าถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือน  ก่อนที่ผู้นำเข้ามาถึง  หรือไม่เกิน 6 เดือน  นับแต่วันที่ผู้นำเข้ามาถึง  และ/หรือนับแต่วันได้รับสิทธิ์


 • Ø เอกสารที่ใช้ในการผ่านพิธีการ 
 1. หนังสือเดินทาง  (PASSPORT)
 2. ใบตราส่ง  (BILL OF LADING)  หรือ AIRWAY BILL
 3. บัญชีราคาสินค้า  (ถ้ามี)
 4. ใบสั่งปล่อย  (DELIVERY ORDER)
 5. บัญชีรายการสิ่งของหรือเอกสารการซื้อขาย (ถ้ามี)
 6. CUSTOMS PERMIT  (กรณีนำเข้าทางอากาศยาน)
 7. บัตรประชาชน  (กรณีเป็นของส่วนบุคคล)
 8. หลักฐานการย้ายภูมิลำเนา

คนไทย

(1) คนไทยหรือข้าราชการไทยที่ไปทำงาน  หรือดำรงตำแหน่งหรือดูงานในต่างประเทศต้องอยู่ประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด 1 ปี ต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าได้เดินทางกลับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง  หรือได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร หรือเสร็จสิ้นการดูงานก่อนกำหนด

        (2) คนไทยที่ไปอยู่ประจำในต่างประเทศในกรณีอื่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี ต้องให้คำ รับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าจะกลับเข้ามามีภูมิลำเนาในประเทศไทย

        (3) นักเรียนไทย หรือข้าราชการไทยที่ไปศึกษาวิชา หรือดูงานในต่างประเทศ และคนไทยที่ออกไปอยู่ต่างประเทศ    ให้ได้รับยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนได้   ในกรณีที่มีกรรมสิทธิ์ในของนั้นและได้ใช้สอยอยู่ในต่างประเทศตามปกติก่อนจะเข้ามาในประเทศไทย และของนั้นจะต้องมีจำนวนเท่าที่พอสมควรตามฐานะของบุคคลนั้นๆ         และต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ไปอยู่ในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 

  ชาวต่างประเทศ

  (1) ชาวต่างประเทศที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรต้องเป็นผู้ได้รับโควต้าเข้าเมืองตามที่ ปรากฏในหนังสือเดินทางหรือใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ

        (2) ชาวต่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักรจะได้รับการอนุโลมให้ถือว่าย้ายภูมิลำเนาต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าบุคคลผู้นี้จะให้อยู่ได้ไม่ต่ำกว่า1 ปี

             กรณีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นเรื่องรีบด่วนต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบการพิจารณา คือ

              หนังสือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับรองว่าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวเป็นปีๆไป

              หนังสืออนุญาตของกรมแรงงานว่า ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

        (3) ชาวต่างประเทศที่เข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ หรือภายใต้สัญญาจ้างของหน่วยราชการต้องมีหนังสือหน่วยราชการนั้นๆ รับรองว่าบุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในประเทศในประเภท    NON IMMIGRANT แล้ว และจะอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

  กรณีชาวต่างประเทศตาม (2) และ (3)มีสามีหรือภรรยาของตนติดตามมาด้วย และได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในประเทศไทยได้ครั้งแรก 90 วัน ก็ให้ถือว่าผู้ติดตามนั้นย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

   หมายเหตุ ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรประเภทNon-Immigrant O ที่เข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลาย หรือ ติดตามภรรยาชาวไทยเข้ามาไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตาม (1)

 

กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

 

 • Ø ขั้นตอนการติดต่อกรมศุลกากร 


 1. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ ณ สำนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรที่นำของเข้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะกรอกแบบฟอร์มใบขนสินค้าขาเข้าและตรวจสอบสิทธิตลอดจนค่าภาษีอากร 
 2. ส่งมอบใบขนสินค้าให้ผู้นำเข้าดำเนินการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้า  ณ หน่วยบันทึกข้อมูล  เพื่อชำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี)
 3. ติดต่อรับของที่นำเข้า  ณ จุดตรวจปล่อยสินค้า

 

 

สินค้านำเข้า ที่เป็นของใช้ส่วนตัวเมื่อนำเข้ามาในเมืองไทย สายเรือจะแ้จ้งเจ้าของสินค้าก่อนว่ามีของเข้ามาถึงเมืองไทยเมื่อไร และให้ไปรับเอกสารสำหรับปล่อยของ ได้ที่ ตัวแทนสายเรือ

ทั้งนี้เจ้าของสินค้า ต้องนำ ORIGINAL B/L ที่สายเรือต้นทางออกให้ ไปแลก D/O ที่สายเรือเมืองไทย เมื่อได้ D/O แล้วค่อยมารับของได้ที่ท่าเรือ หรือด่านศุลกากรที่ของเข้ามา โดยใช้เอกสารตามข้างบน สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ครับ  ยิ่งถ้าเป็นเจ้าของสินค้า ทางกรมศุลกากรจะอำนวยความสะดวกเต็มที่อยู่แล้ว แต่เสียเวลาเป็นวันเหมือนกัน หากไม่สะดวกก็จ้างชิปปิ้ง ทำให้ได้ครับ 


 

ที่มา : กรมศุลกากร

view