สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การรับ สินค้าที่ เข้าทางไปรษณีย์

ด่านบริการศุลกากรไปรษณีย์ ( POSTAL CUSTOMS HOUSE )  คืออะไร?
 

ด่านบริการศุลกากรไปรษณีย์ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น" ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน " ( POSTAL AND AIRPORT CUSTOMS SERVICE DIVISION ) สังกัดสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ  ( BANGKOK CUSTOMS BAREAU )กรมศุลกากร ( THE CUSTOMS DEPARTMENT ) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 

   ดำเนินเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  สำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสาร ที่ขนส่งโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และทางท่าอากาศยานและมีพิธีการทางศุลกากร เรื่องการรับสิ่งของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ โดยมีหัวข้อดังนี้
 

1.การคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.เอกสารที่ใช้ในการติต่อขอรับสิ่งของ
3.การโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร
 
++การคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เพื่อปฏบัติพิธีการศุลกากร++
 

    สิ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยทางไปรษณีย์จะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อตรวจคัดแยกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรก่อนส่งมอบให้กับผู้มีชื่อรับของ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 : ของยกเว้นอากร

คือ ของที่มีหลักเกณฑ์ ดังนี้   ของแต่ละหีบห่อมีราคา ไม่เกิน 1,000.- บาท หรือ
 ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้นำของไปส่งมอบให้แก่ผู้มีชื่อรับของตามที่อยู่ที่ผู้ฝากส่งระบุไว้ที่หน้าหีบห่อ

ประเภทที่ 2 : ของต้องชำระอากร

  คือ ของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีกี่หีบห่อ หากมีราคา FOB ( Free On Board ) รวมกันไม่เกิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือ ไม่เป็นของต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและค่าอากรแล้วส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำส่งไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้มีชื่อรับของและเรียกเก็บอากรแทนกรม ศุลกากร โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะออก “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ” และส่งไปให้ผู้มีชื่อรับของเพื่อแจ้งให้ไปรับของและชำระอากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ โดยที่ทำการไปรษณีย์จะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินแทนกรมศุลกากร
 

ประเภทที่ 3 : ของอื่นๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2 

 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะออก “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ”( NOTIFICATION TO COLLECT TNTERNATIONAL POSTAL ITEMS ) แล้วส่งไป ให้ผู้มีชื่อรับของ เพื่อแจ้งให้ไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ ณ ส่วนบริการศุลกากร ไปรษณีย์และอากาศยาน ถนนรองเมือง หรือด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ 
 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับของประเภทที่ 3 สามารถดำเนินการได้ 2 แบบ คือ
1.   กรณีของมีราคาเกินกว่า 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับของจะต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร (ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและมี Service Counter ให้บริการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์)

2.   กรณีของมีราคาไม่เกิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับของไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขา เข้า โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับสิ่งของ

1. กรณีขอรับสิ่งของด้วยตนเอง
1.1   “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ”

1.2   บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้มีชื่อรับของที่ระบุในใบแจ้ง

2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นขอรับสิ่งของแทน
2.1   “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ” โดยให้ผู้มีชื่อรับของบันทึก รายละเอียดการมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ

2.2   สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ( ลงนามรับรองสำเนา )

2.3   บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3 . กรณีผู้มีชื่อรับของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3.1   “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ” และให้ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ

3.2   สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของหรือผู้จัดการ หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้นๆ ( ลงนามรับรองสำเนา ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3.3   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ ร้าน และลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัทฯ

หมายเหตุ : ผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจต่อให้บุคคลที่สามอีกไม่ได้

 

การโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร (ของประเภทที่ 2เราไม่พอใจอัตราภาษีที่เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเรา) 

กรณีที่ผู้รับของไปติดต่อขอรับสิ่งของที่ที่ทำการไปรษณีย์ และมีค่าภาษีอากรที่จะต้องชำระสำหรับสิ่งของนั้นๆ หากผู้รับของประสงค์ที่จะโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร (กรณีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินค้าสูงจนทำให้อัตราภาษีที่พึงเสียสูง)
1.   ให้ทำคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบ “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ” และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.   ส่งคำร้องถึง ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร โดยตรงหรือส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อรับของ
 

3.   ผู้รับของจะต้องยังไม่ชำระค่าภาษีอากร เมื่อมีการยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วที่ทำการ ไปรษณีย์จะจัดส่งสิ่งของที่ได้อุทธรณ์นั้น ไปยังส่วน บริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน เพื่อพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ค่าภาษีอากรนั้นต่อไป
 

4.   ต่อมาให้ผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปติดต่อขอรับของพร้อมชำระค่าภาษีอากรที่ส่วนบริการ ศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน ถนนรองเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

 

การที่เราซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และถูกส่งมายังเมืองไทย แ่ต่ต้องผ่านพิืธีการศุลกากร เค้าจะมีใบแจ้ง ให้ไปรับสินค้ามายังเรา หากเราประสงค์ไปรับเอง ก็แค่นำแบบแจ้งพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงเราไปรับของได้เลย ไม่ยากครับ (กรณี สินค้ามูลค่าไม่เกิน40,000 บาท ไม่ต้องทำใบขนสินค้า)ไปรับได้เลยที่รองเมือง หรือหลักสี่ ต้องดูที่ใบแจ้ง ว่าของอยู่ไหน

1.ยื่นแบบแจ้งพร้อมบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่จะพิมพ์บัตรคิวให้เราแล้วนั่งรอเรียก

2.เืมื่อเจ้าหน้าที่เรียกเรา ก็เปิดพัสดุของเราดู เ้จ้าหน้าที่จะิประิเมินราคาแล้ว เรียกเก็บภาษีเรา

3.ถ้าเรารับได้และพอใจก็ำชำระเงิน และออกใบเสร็จ ณ.จุดนั้นเลย

4.กลับบ้านได้ของ..ง่ายๆครับ 

 

view