สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในประเทศ

การชดเชยค่าภาษีอากร


ความหมายที่สำคัญในการชดเชยค่าภาษีอากร

คำว่า

“สินค้า” หมายความว่า สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรคำว่า

“ผลิต” หมายความว่า ประกอบ แปรรูป แปรสภาพ หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใดๆคำ ว่า

“เงินชดเชย” หมายความว่า เงินที่จะจ่ายชดเชยค่าภาษีอากรซึ่งมีอยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าส่งออกให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษีตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 คำว่า

“อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร” หมายความว่า อัตราเงินชดเชยสำหรับชนิดและประเภทสินค้าที่จะได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คำว่า

“การส่งออกสินค้า” หมายความว่า การส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร รวมถึงการขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการ เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการขายสินค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธินำสินค้า เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา ศุลกากร 

คำว่า

“ผู้มีสิทธิได้รับชดเชยค่าภาษีอากร” หมายความว่า 

(1) ผู้ทำการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือการขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงิน กู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการขายสินค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธินำสินค้า เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา ศุลกากร

(2) ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจะต้องไม่ได้รับคืนหรือยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าที่ส่งออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ ดังนี้.
      (1)  การคืนอากรขาเข้าตามาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482

      (2) การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469

      (3) การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

      (4) การยกเว้นอากรหรือลดหย่อนขาเข้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ที่ไม่ใช่การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสำหรับเครื่องจักร

      (5) การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับเขตปลอดอากรหมวด 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2543(6) การส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ศุลกากรและได้รับชำระเงินค่าขายสินค้าจากต่างประเทศ ถ้าหากเป็นการส่งออกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ทางการค้าจะไม่ได้รับ สิทธิชดเชยค่าภาษีอากร

ขั้นตอนการขอชดเชยค่าภาษีอากร

การขออนุมัติหลักการ

ผู้ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  ต้องยื่นหนังสือแสดงความจำนง   เพื่อขออนุมัติหลักการ  ในการขอชดเชยค่าภาษีอากร (แบบ กศก. 169)  ยื่นที่ฝ่ายชดเชยอากร  สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  พร้อมแนบเอกสารประกอบ    คำขออนุมัติหลักการ  ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด  ดังนี้

  1. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)  หรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  ในกรณีเป็นกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบทะเบียนพาณิชย์
  3. หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์  ไม่เกิน 6 เดือน แสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอำนาจทำการแทน
  4. บัตรประจำัตัวประชาชนของเจ้าของหรือผู้จัดการ
  5. ใบอนุญาตประกอบการโรงงาน (รง.4)  ถ้าเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง
  6. แผนที่เส้นทางที่จะไปที่ตั้งสถานประกอบการของผู้ขอรับเงินชดเชยภาษีอากร
  7. ทะเบียนบ้านของเจ้าของหรือผู้จัดการ
  8. หนังสือบริคณฑ์สนธิ
  9. ภาพถ่าย Work Permit และ Passport  จำนวน 2 ฉบับ  ถ้าเจ้าของหรือผู้จัดการเป็นชาวต่างประเทศ

เอกสารดังกล่าวข้างต้นให้นำต้นฉบับเอกสารมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำเนาเอกสารในการยื่นคำขออนุมัติหลักการ

¨       ฝ่ายชดเชยอากร  จะพิจารณาอนุมัติหลักการภายใน 3 วันทำการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)  พร้อมออกเลขรหัสผู้ขอชดเชยให้  ซึ่งผู้ขอชดเชยต้องสำแดงเลขรหัสดังกล่าวไว้ในชุดคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร (แบบ กศก. 20 , แบบ กศก. 20ก) ทุกครั้ง

 

หลักเกณฑ์ของสินค้าที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

¨       จะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ คำว่า “ผลิต” หมายถึง ประกอบ แปรรูป แปรสภาพ หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ

¨       ต้องมีการส่งออกตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

¨       ต้องเป็นการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศและได้รับค่าสินค้าเข้ามาในประเทศ  เว้นแต่ถ้าเป็นการส่งออกเพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ หรือเพื่อการอื่นที่มิได้จำหน่ายจะขอชดเชยค่าภาษีอากรไม่ได้

¨       สินค้าที่ขายให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ซึ่งค่าสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องชำระจากเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ  และจะต้องมีการประกวดราคา หรือการสอบราคานานาชาติ

สินค้าที่ไม่มีสิทธิขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

¨       แร่  ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

¨       สินค้าที่ต้องเสียค่าภาษีอากร และ/หรือค่าธรรมเนียมเพื่อส่งออก

¨       สินค้าที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้ไม่ได้รับเงินชดเชย ประกอบด้วย

-         ประกาศคณะกรรมการฯ ที่ 3/2527  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้สัก พยุง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ขะเจ๊าะ (สาธร) มะเกลือ  ที่ไม่เหมาะที่จะนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น

-         ประกาศคณะกรรมการฯ ที่ 1/2535  ได้แก่

(1)   ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือก ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง ข้าวอบแห้ง ปลายข้าว หรือรำ

(2)   ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี

(3)   ข้าวโพด  ไม่ว่าเป็นฝักหรือเมล็ด อบ บด ทำให้เป็นซีกหรือชิ้น  แต่ไม่รวมถึงแป้งข้าวโพด  หรือข้าวโพดที่ผ่านกรรมวิธีเพื่อทำเป็นอาหารนอกจากอาหารสัตว์ (ไม่รวมข้าวโพดอ่อนที่เป็นฝัก)

(4)   หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก  รวมทั้งเศษตัดและเศษ

(5)   ยางของต้นยางตระกูลฮีเวีย  ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่น ยางแท่ง เศษยาง ยางก้อน น้ำยาง หรือขี้ยางจากต้นยาง ยางปนดิน หรือปนเปลือกต้นยาง รวมทั้งยางในลักษณะอื่นซึ่งยังอยู่ในสภาพวัตถุดิบ

(6)   รังไหม เส้นไหมดิบที่ยังมิได้ตีเกลียว และเส้นด้ายที่ทำด้วยไหม ขี้ไหม หรือเศษไหม

(7)   ถั่วทุกชนิด  ไม่ว่ากะเทาะเปลือก หรือทั้งเปลือก บด ทำให้เป็นซีกหรือชิ้น  รวมทั้งกากถั่ว แต่ไม่รวมถึงแป้งถั่ว  หรือที่ผ่านกรรมวิธีเพื่อทำเป็นอาหารนอกจากอาหารสัตว์ (ไม่รวมถึงถั่วฝักยาวที่เป็นฝัก)

(8)   เมล็ดละหุ่ง

(9)   ปอทุกชนิดและเศษปอ  ไม่ว่าดิบหรือผ่านกรรมวิธีใดๆ  รวมทั้งปอที่เป็นเส้นใย  แต่ไม่รวมถึงปอที่ปั่นเป็นเส้นหรือวัตถุประดิษฐ์อื่นจากปอ

(10)  ครั่งดิบ ครั่งเม็ด

(11)  มันสำปะหลังไม่ว่าเป็นหัว หรือจัดทำเป็นผง แป้ง เส้น ก้อน แท่ง ฝอย ชิ้น เม็ด หรือจัดทำในลักษณะอื่น รวมทั้งกากมันสำปะหลัง

(12)  น้ำตาลทราย  น้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาลดิบ

(13)  กากน้ำตาล  กากมะพร้าว

(14)  ฝ้าย นุ่น งิ้ว ง้าว  ไม่ว่าทั้งลูก กะเทาะเปลือกหรือแยกส่วนแล้ว  รวมทั้งเมล็ด แต่ไม่รวมถึงปุยฝ้ายที่แยกเมล็ดออกแล้ว

(15)  สัตว์ทุกชนิดที่ไม่ใช่สัตว์น้ำและสัตว์ปีก  รวมทั้งวัตถุพลอยได้จากสัตว์

(16)  สัตว์น้ำที่มีชีวิต

(17)  ทองคำ แพลทินัม ทองขาว เงิน นาค โลหะเจือของวัตถุดังกล่าว รวมทั้งสิ่งทำเทียม  หรือวัตถุหรือสินค้าดังกล่าวด้วย  แต่ไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นสิ่งที่ใช้ประดับกาย หรือ ประดับเครื่องแต่งกาย

ที่มา:กรมศุลกากร

 

view