สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินค้าควบคุมการส่งออก

สินค้าที่มีมาตรการส่งออกวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบการส่งออก การจัดระเบียบการส่งออกสินค้าได้กำหนดไว้ในมาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 วัตถุประสงค์หลักที่สำคัยได้แก่1. เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ2. เพื่อป้องกันและรักษาสาธารณประโยชน์3. เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข4. เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน5. เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ

รายการสินค้าที่มีมาตรการการส่งออก

 

1. สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก

 

1.1 สินค้าเกษตรกรรม

1. ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว

2. ข้าวภายใต้โควต้าภาษีของสหภาพยุโรป

3. เมล็ดปอ

4. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

5. สินค้ากาแฟ

6. ผลิตภัณฑ์กาแฟ

7. กากถั่ว

8. ไม้และไม้แปรรูป

9. ไม้ยางพารา

10. หวาย

11. ถ่านไม้

12. ช้าง มา ลา ล่อ

13. โค กระบือ

14. กระแต

15. สัตว์ป่า (177 ชนิด)

16. สัตว์ป่า (นก)20 ชนิด

17. สัตว์ป่า  (29 ชนิด)

18. สัตว์ป่า (22 ชนิด)

19. สัตว์ป่า (29 ชนิด)

20. ซากสัตว์ป่า (38 ชนิด)

21. ซากสัตว์ป่า (29 ชนิด)

22. ซากสัตว์ป่า (29 ชนิด)

23. ซากสัตว์ป่า (195 ชนิด)

24. ซากเต่า

25. ปะการัง

26. เต่าจักร

27. กุ้งกุลาดำมีชีวิต

28. ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต

29. สัตว์น้ำใกล้สูญพันธ์

30. หอยมุกและผลิตภัณฑ์

 

1.2 สินค้าอุตสาหกรรม

 

1. น้ำตาล

2. ถ่านหิน

3. ปุ๋ย

4. ทองคำ

5. เทวรูป

6. พระพุทธรูป

7. น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ของน้ำมันเชื้อเพลิง

8. แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ

9. สินค้ารี-เอ็กซ์ปอร์ต

 

2. สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบส่งออก

 

1. ผัก ผลไม้ 12 ชนิด

2. ดอกกล้วยไม้

3. ลำไย

4. ทุเรียน

5. กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์

6. ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม

7. สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้น

8. เครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืนและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม

9. รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน

10. เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

3. สินค้าห้ามส่งออก

 

1. ทราย

2. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

3. มาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิไตยเอธิโอเปียและประเทศเอริเทรีย

4. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย

5. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย

6. มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

 

 

4. สินค้าควบคุมการนำเข้าและส่งออก

 

1. สารกาเฟอีน

 

5. สินค้าที่มีการจัดระเบียบนำเข้าและควบคุมการส่งออก

 

1. สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต

 

6. สินค้าห้ามนำเข้าและส่งออก

 

1. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

2. สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

3.การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และการห้ามนำเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

4.การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและการห้ามนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

ที่มา:กรมการค้าต่างประเทศ

 

 view