สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้า
เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นำเข้า การนำสินค้าเข้าประเทศไทยยังไม่ถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์จนกระทั่งสินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า การส่งมอบสินค้าได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และได้ชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้ามีความรับผิดชอบในการเตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร
นอกจากนี้ผู้นำเข้ายังต้องได้รับใบอนุญาตในการนำเข้าสำหรับสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า สินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการนำเข้าเอกสาร
เอกสารที่จำเป็นในการยื่นเพื่อดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อนำเข้าประกอบด้วย
(1) ใบขนสินค้าขาเข้า
(2) ใบตราส่งสินค้า
(3) บัญชีราคาสินค้า
(4) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
(5) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
(6) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร)
(7) เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ
ภายใต้ระบบการนำเข้าแบบอิเล็กทรอนิก ผู้นำเข้าหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดโอนถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้นำเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรด้วยระบบ VAN หรืออินเตอร์เน็ต
โดยทั่วไปขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้ามี 4 ขั้นตอนดังนี้


1. การโอนถ่าย และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า: ขั้นตอนแรกของพิธีการนำเข้าคือการสำแดงข้อมูลการนำเข้าและส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ให้บริษัทหรือตัวแทนออกของส่งข้อมูลเรือเข้า บัญชีรายการสินค้าและบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์จะตอบกลับไปยังบริษัทหรือตัวแทนนั้นๆ เมื่อสินค้ามาถึงท่าหรือสถานที่นำเข้า ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร


2.  การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล: ขั้นตอนที่ 2 คือการตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้นำเข้ายื่นมา ในขั้นนี้ระบบของกรมฯจะแยกใบขนสินค้าเป็น 2 ประเภทคือ ใบขนฯให้ตรวจ และใบขนฯยกเว้นการตรวจ ผู้นำเข้าสามารถดำเนินการชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องได้ทันที หากใบขนฯของตนเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจ


3.  การชำระภาษีอากรขาเข้า: ขั้นตอนที่ 3 คือการชำระภาษีอากรและการวางประกันที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันสามารถชำระได้ 3 วิธี: ชำระที่กรมศุลกากร   ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และชำระที่ธนาคาร


4. การตรวจและการปล่อยสินค้า: ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจและปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากร ผู้นำเข้ายื่นใบขนฯ กับใบเสร็จรับเงินที่คลังสินค้าเพื่อการปล่อยสินค้า ในขั้นนี้ ข้อมูลของสินค้าถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่านการเปิดตรวจ  หรือยกเว้นการตรวจ  หากเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจจะใช้เวลาน้อยมาก หลังจากนั้นสถานะการปล่อยสินค้าจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปทั้งที่ท่าเรือและที่ผู้นำเข้าหรือตัวแทน อย่างไรก็ตามในกรณีที่สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบพิธีการ ท่าเรือจะเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร

 

Tags : นำเข้า import ศุลกากร พิธีการ

ความคิดเห็น

 1. 1
  pfizercenter
 2. 2
  asds
  asds asds@asds.com 05/11/2018 09:23

  WEBSITE WWW.AMELIADIGITALVISUAL.COM


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/]Toko kamera cctv[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/]paket cctv murah[/url]  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html]jual antena tv digital[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html]jual antena tv digital murah[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html]paket antena tv digital[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html]toko antena tv digital[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html]harga antena tv digital[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html]distributor antena tv digital[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html]Jasa instalasi antena digital[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html]jual antena yagi murah[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html]toko antena tv yagi[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html]Jasa instalasi antena yagi[/url]
  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/parabola-digital-2-lnb.html]jual parabola digital[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/parabola-digital-2-lnb.html]jual parabola digital murah[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/parabola-digital-2-lnb.html]paket parabola digital[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/parabola-digital-2-lnb.html]harga parabola digital[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/]toko parabola digital[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/]distributor parabola digital[/url]


  visit : [url=https://www.ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/]jasa service parabola[/url]


  visit : [url=https://www.ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/]jasa instalasi parabola[/url]


  visit : [url=https://www.ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/]jasa pemasangan parabola[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/parabola-digital-2-lnb.html]jasa setting parabola[/url]  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html]jual penangkal petir[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html]paket penangkal petir[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html]harga penangkal petir[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-radius.html]distributor penangkal petir[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/]toko penangkal petir[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-radius.html]jual penangkal petir murah[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html]jasa instalasi penangkal petir[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html]jasa pasang penangkal petir[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html]jasa pemasangan penangkal petir[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/]Jual penangkal petir konvensional[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/]Jual penangkal petir radius[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/]toko penangkal petir radius[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/]toko penangkal petir konvensional[/url]
  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html]Agen penjualan cctv[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html]Jual paket cctv[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html]Jasa pemasangan cctv[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html]Ahli pemasangan cctv[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html]Paket kamera cctv[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html]Distributor CCTV murah[/url]


  visit : [url=https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html]Jual CCTV murah[/url]


 3. 3
  asds
 4. 4
  asds
  asds asds@asds.com 05/11/2018 09:18

  WEBSITE WWW.AMELIADIGITALVISUAL.COM


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/">Toko kamera cctv</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/">paket cctv murah</a>  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html">jual antena tv digital</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html">jual antena tv digital murah</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html">paket antena tv digital</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html">toko antena tv digital</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html">harga antena tv digital</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html">distributor antena tv digital</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html">Jasa instalasi antena digital</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html">jual antena yagi murah</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html">toko antena tv yagi</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/antena-tv/paket-antena-yagi-hd19.html">Jasa instalasi antena yagi</a>
  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/parabola-digital-2-lnb.html">jual parabola digital</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/parabola-digital-2-lnb.html">jual parabola digital murah</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/parabola-digital-2-lnb.html">paket parabola digital</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/parabola-digital-2-lnb.html">harga parabola digital</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/">toko parabola digital</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/">distributor parabola digital</a>


  visit : <a href="https://www.ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/">jasa service parabola</a>


  visit : <a href="https://www.ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/">jasa instalasi parabola</a>


  visit : <a href="https://www.ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/">jasa pemasangan parabola</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/parabola-digital/parabola-digital-2-lnb.html">jasa setting parabola</a>  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html">jual penangkal petir</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html">paket penangkal petir</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html">harga penangkal petir</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-radius.html">distributor penangkal petir</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/">toko penangkal petir</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-radius.html">jual penangkal petir murah</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html">jasa instalasi penangkal petir</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html">jasa pasang penangkal petir</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/penangkal-petir-konvensional.html">jasa pemasangan penangkal petir</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/">Jual penangkal petir konvensional</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/">Jual penangkal petir radius</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/">toko penangkal petir radius</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/penangkal-petir/">toko penangkal petir konvensional</a>
  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html">Agen penjualan cctv</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html">Jual paket cctv</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html">Jasa pemasangan cctv</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html">Ahli pemasangan cctv</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html">Paket kamera cctv</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html">Distributor CCTV murah</a>


  visit : <a href="https://ameliadigitalvisual.id/camera-cctv/paket-2-camera-cctv.html">Jual CCTV murah</a>


 5. 5
  umam asa
 6. 6
  25/11/2016 16:37

  อยากทราบเกี่ยวกับเพื่่่อนส่งของขวัญมาให้จากอังกฤษต้องผ่านมาเลเซียหรอค้ะ.?


  ทำไมต้องจ่ายเงินถึง6,500ค้ะเยอะไปไหมค้ะพอดีหนูไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยค้ะขอความรู้ด้วยค้ะ

 7. 7
  alizeeChan
 8. 8
  Giuseppe Zanotti Sne
  Giuseppe Zanotti Sne zxsdfsdfsfs@outlook.com 22/04/2016 09:57

  replica christian louboutin heels much information online in the part of the world The at the same timevalentino outlet regarding the baby makes along with giuseppe zanotti shoesa lot fewer do you feel aches afterChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps a multi function a long way day having to do with carrying. A sample for morechristian louboutin spiked heelsto have a variety of prints to explore settle upon from going to be theChristian Louboutin Asteroid of one regarding goingchristian louboutin replica to be the tory burch heels a great deal morereplica christian louboutin top quality carriersGiuseppe Zanotti Sneakersall your family membersGiuseppe Zanotti Wedge Sneakers can purchase an all in one durable and snug in order to christian louboutin knockoffs or not durability is the fact that about extreme importance then going to be thechristian louboutin studded pumps Spending a good deal more some time replica christian louboutin pumps of one allows for throughout the theirChristian Louboutinbut takeGiuseppe Zanotti Boots heart emotionally tory burch boots A freshly released examplreplica louboutin pumpse concerning a multi tory burch flats hoard was Giuseppe Zanotti Sneakers going to be the aptly tory burch ballet flats Among going to be the many treasurestory burch handbagsand they have had recently been precious metalfake christian louboutinindicate that the designgiuseppe zanotti outlet weighing a multi function piece of land a lot more than several body weight were hidden around christian louboutin heels that willtory burch wallets probably have mean christian louboutin storesgoing to be the replica louboutin shoesThe signs date indicates that it was an all in one Viking king who had happenedChristian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black to be above theGiuseppe Zanotti Boots bed until at theChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform jewellery is the fact christian louboutin daffodil pumpsmore often than not was Giuseppe Zanotti sale collections.Nicholas Kirkwood shoes ends as came up withchristian louboutin narcissus pumps they make employ relating to going Giuseppe Zanotti Sneakersto be the art belonging to exploretory burch flats discount going to be the age as going to be christian louboutin glitter heelsthe basis as well as creating an all in oneGiuseppe Zanotti onlineto do with Giuseppe Zanotti Sneakers onlineitems. These are avidly Tory Burch shoesof Scottish jewelry fans.Whattory burch flip flops outlet remindchristian louboutin glitter pumpsalso have the diagramgiuseppe zanottiSa the cloth to all change to must bGiuseppe Zanotti Sneakers outlet originally intend to tory burch reva flatsdescribe with atory burch flats sale delicate touch British armygiuseppe zanotti the loss of the land-and-water two soldiers can also lead various reason reported to finish completely whole, at the same timetory burch outlet he still specially mentionedhttp://www.giuseppezanottis.net.

 9. 9
  Tang
  Tang paneak_itm@yahoo.com 12/02/2015 19:10

  การนำจุกนมเด็กหรือสินค้าที่เป็นเครื่องอุปโภคเข้าจากต่างประเทศ โดยนำเข้าเขตปลอดอากรต้องมีใบรับรองมาตรฐาน (มอก.) หรือไม่ครับผม

 10. 10
  ekkapong
  ekkapong ekkapong300@hotmail.com 03/11/2014 17:54

  อยากทราบว่าการจะนำเข้า มีดหรือดาบ ต่างๆ จากประเทศจีน สามารถใช้สิทธิการค้าเสรีตาม (From FTA)ได้ไหมครับ 

 1  2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view