สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Article

เอกสารเพื่อการส่งออก

เอกสารเพื่อการส่งออก (EXPORT DOCUMENT) สำหรับการขนส่งทางทะเล เอกสารเพื่อการส่งออกการขนส่งทางทะเล วัตถุประสงค์ใหญ่ของเอกสารเพื่อการส่งออก เพียงจัดให้มีรายละเอียดที่สมบูรณ์ของสินค้าเพื่อการผ่านขั้น...

อ่านต่อ

สุทธินำกลับ

สุทธินำกลับ ใบสุทธินำกลับ เป็นเอกสารทางศุลกากรซึ่งออกให้เพื่อเป็นหลักฐานว่าของที่ส่งออกหรือส่งกลับออกไปนั้นจะนำกลับเข้ามาภายในระยะเวลา 1 ปีโดยจะได้รับยกเว้นอากรเมื่อนำกลับเข้ามา ใบสุทธินำกลับก็คือ...

อ่านต่อ

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก   ความสำคัญของการส่งออก                 ธุรกิจภาคการส่งออกของ...

อ่านต่อ

ขั้นตอนการส่งออกสินค้า

ความรู้จากการฝึกอบรม เรื่อง : ขั้นตอนการส่งออก   ธุรกิจการส่งออก นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าม...

อ่านต่อ

การนำเข้า รถ ใช้แล้ว จากต่างประเทศ

พิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคล 1. การนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลชั่วคราว          รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือสำราญและกีฬา หรือเรือประมงที่เจ้าของนำเ...

อ่านต่อ

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน ต่างๆ ที่ควรทราบ

กรมศุลกากร 1164 www.customs.go.th   ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 0-2512-0123 ต่อ 800-808  http://www.mocservicelink.go.th       สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    ...

อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ ของเข้าทางไปรษณีย์

  FAQ (คำถามที่พบบ่อย)      1.  คำถาม     สิ่งของที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยโดยทางไปรษณีย์ ทำไมต้องเสียภาษีอากร ?          คำตอบ  ...

อ่านต่อ

การคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 สำหรับสินค้า Re-Export

การคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 สำหรับสินค้า Re-Export เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าให้แก่ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต่อมาถูกส่งกลับออกไปยังต่างประเทศ รายละเอียดในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคืน...

อ่านต่อ

การส่งเสริมการลงทุน( BOI)

การส่งเสริมการลงทุน   การส่งเสริมการลงทุนเป็นมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการในการดึงดูดนักลงทุน จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุน...

อ่านต่อ

เขตประกอบการเสรี

เขตประกอบการเสรี : ศักยภาพและโอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งโดยพระราช บัญญัติการนิคมอุต...

อ่านต่อ

เขตปลอดอากร

เขตปลอดอากร   เขตปลอดอากรส่งเสริมการผลิตในประเทศไทยโดยกำจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยว ข้องกับการผลิตในประเทศไทย อากรของสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทยคิดจากสินค้าที่ทำ สำ...

อ่านต่อ

คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิ แห่งกฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยงดเว้นการเก็บอากรขาเข้า...

อ่านต่อ

ศัพท์ shipping ที่ควรทราบ

AGENT IATA CODE  รหัสตัวแทน IATA AIR WAYBILL  ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ AIRPORT OF DEPARTURE สนามบินต้นทาง AIRPORT OF DESTINATION  สนามบินปลายทาง ARRIVAL NOTICE ใบแจ้งว่าเรือได้มา...

อ่านต่อ

สินค้า นำเข้าที่ตอ้งเสียสรรพสามิต

รายการ  อัตราภาษี ตามมูลค่า ตามปริมาณ ตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 01.01 น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน   (1) ...

อ่านต่อ

การเช็คพิกัดอัตราภาษีอากรขาข้า

เช็คพิกัดอัตราภาษี อากรขาเข้าได้ ที่นี่   1.เมื่อเราเปิด link เข้าไปยังหน้า web ของกรมศุลกากรจะเจอหน้านี้ ให้คลิก ที่ ค้นหาพิกัดอัตราอากรขาเข้า   2.คลิกที่ ค้นหาพิกัดอากรขาเข้า สมมุติเ...

อ่านต่อ

Download

คู่มือติดต่อศุลกากร คู่มือ FORM D (AFTA) คู่มือคำนวณภาษีสรรพสามิต คู่มือผู้นำเข้า-ส่งออก ของ กรมการค้าต่างประเทศ คำอธิบาย การเปิด L/C คู่มือบริการเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก ความรู้และขั้นตอน...

อ่านต่อ

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน (personal effects)

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน    : ของใช้ส่วนตัว  หมายถึง  ของที่มีลักษณะที่เห็นชัดเจนว่าเป็นของที่ใช้เฉพาะตัวของบุคคลผู้นั้นโดยแท้จริง  เช่น  เสื้อผ้า&nbs...

อ่านต่อ

การรับ สินค้าที่ เข้าทางไปรษณีย์

ด่านบริการศุลกากรไปรษณีย์ ( POSTAL CUSTOMS HOUSE )  คืออะไร?  ด่านบริการศุลกากรไปรษณีย์ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น" ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน " ( POSTAL AND AIRPORT CUSTOMS SERVICE DIVI...

อ่านต่อ

สินค้าต้องมีใบอนุญาตจาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

โยธาและวัสดุก่อสร้าง   1มอก. 15 เล่ม 1-2547 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 ธ.ค. 2548      2มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : ...

อ่านต่อ

การคืนอากรตามมาตรา19ทวิ

การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ     การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2482 เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากร สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนี...

อ่านต่อ

การชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในประเทศ

การชดเชยค่าภาษีอากร ความหมายที่สำคัญในการชดเชยค่าภาษีอากร คำว่า “สินค้า” หมายความว่า สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรคำว่า “ผลิต” หมายความว่า ประกอบ แปรรูป แปรสภาพ หรือทำการอย่...

อ่านต่อ

สินค้าควบคุมการนำเข้า

สินค้าควบคุมการนำเข้า   สินค้าห้ามนำเข้า   1.เครื่องเล่นเกม 2.ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี 3.เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยนต์ 4.ยาง...

อ่านต่อ

สินค้าควบคุมการส่งออก

สินค้าที่มีมาตรการส่งออกวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบการส่งออก การจัดระเบียบการส่งออกสินค้าได้กำหนดไว้ในมาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 วัตถุประสง...

อ่านต่อ

การส่งออกสินค้า

พิธีการส่งออก   การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยต้องผ่านพิธีการส่งออกตามกระบวนการปกติ ในความหมายของศุลกากรนั้น การส่งออกคือการเคลื่อนย้ายสินค้าโดย เรือ หรือเครื่องบิน จากสถานที่หนึ่งในประเทศไทยไปยัง...

อ่านต่อ

การนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้า เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นำเข้า การนำสินค้าเข้าประเทศไทยยังไม่ถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์จนกระทั่...

อ่านต่อ
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

Are you 18? Come in and don't be shy!

loveawake.ru 89/0 01/07/2022 01/07/2022 14:11

orbertWeide 46/0 29/06/2022 29/06/2022 20:51

Can find her eriou man? :)

Mariadype 471/0 14/03/2022 14/03/2022 00:51

Miltonvah 254/0 25/12/2021 25/12/2021 03:36

"น้ำตาล" อันตราย! เท่ากับ บุหรี่และเหล้า เชื่อหรือไม่ ???

เจ้าของบ้าน 1744/2 23/02/2012 28/08/2016 22:40

มาฉลาดเลือกกินน้ำมันกันเถอะ...

เจ้าของบ้าน 2200/0 20/01/2012 20/01/2012 18:51

แนะวิธีดูแลต้นไม้ หลังน้ำท่วมลด

เจ้าของบ้าน 2152/2 24/12/2011 29/08/2019 15:09

คู่มือการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด

เจ้าของบ้าน 2922/1 29/11/2011 10/07/2012 22:16

ดูแลรถหลังน้ำท่วม ข้อควรปฏิบัติเมื่อประสบภัย

เจ้าของบ้าน 2316/3 04/11/2011 22/04/2016 09:47

ข้อแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าในกรณี น้ำท่วม

เจ้าของบ้าน 2211/4 04/11/2011 28/08/2016 22:39

ถุงป้องกันน้ำท่วม ทำเองได้

เจ้าของบ้าน 2451/4 04/11/2011 28/08/2016 22:39

เรื่องน่ารู้ เหงื่อบอกโรค

เจ้าของบ้าน 2264/2 09/09/2011 28/08/2016 16:34

ขนมปังเพื่อสุขภาพ

easer 3345/1 17/07/2011 22/04/2016 09:56

เทคนิคการรับสร้างบ้าน

mania 2335/3 17/07/2011 28/08/2016 22:41

มารู้จัก "โรงพยาบาลธรรมชาติ" กัน

เจ้าบ้าน 2080/2 26/04/2011 22/04/2016 09:58

วิธีดูแลสุขภาพรับหน้าร้อน

จขกท 2039/0 10/04/2011 10/04/2011 10:07

มารู้จัก ปุ่ม F บนคีย์บอร์ด

เจ้าของบ้าน 2520/2 24/03/2011 28/08/2016 22:42

100 เคล็ดลับคู่บ้าน

เจ้าของบ้าน 2370/1 11/03/2011 11/07/2011 15:49

ทำงานแล้วไม่เครียด

เจ้าของบ้าน 1982/2 07/03/2011 28/08/2016 22:42

เทคนิคฝึกสมองให้ฉลาดอยู่เสมอ...

เจ้าของบ้าน 2156/2 04/03/2011 28/08/2016 22:40

อ่านความหมาย เลขบัตรประชาชนให้เป็น

เจ้าของบ้าน 3470/1 23/02/2011 08/10/2011 10:04

เต้าหู้.....ป้องกันสารพัดโรค

เจ้าของบ้าน 2077/0 20/02/2011 20/02/2011 08:49

หัวเราะบำบัด

เจ้าของบ้าน 2304/0 19/02/2011 19/02/2011 09:55